Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2020

cathandcat
Reposted frombluuu bluuu

January 31 2020

cathandcat
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu

December 25 2019

cathandcat
Reposted frombluuu bluuu viadzony dzony
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu

December 08 2019

cathandcat
2290 a63b 500
Reposted bynotyourstrawberryBabsoncvxniedoskonalosc
cathandcat
2223 bdae 500

November 29 2019

cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
0854 2440 500
Reposted fromprzegrany przegrany viatwice twice
cathandcat
cathandcat
3879 60de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
cathandcat
7713 34cd 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viadzony dzony
cathandcat
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadzony dzony
cathandcat
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzony dzony

November 16 2019

cathandcat
Reposted fromshakeme shakeme
cathandcat
Reposted fromkriokineza kriokineza viadzony dzony

November 09 2019

cathandcat

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viaSilentForest SilentForest
cathandcat
2821 aa31 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl