Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

cathandcat
3864 5bea
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
cathandcat
9471 57f6
Reposted fromLUNAROSSA LUNAROSSA viamental-cat mental-cat
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
cathandcat
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
5997 2e84
Reposted frommaking-love making-love viamental-cat mental-cat
cathandcat
2141 d0da 500
Reposted frommental-cat mental-cat viamental-cat mental-cat
cathandcat
5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viadzony dzony
cathandcat
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan

May 21 2017

7430 af4e 500

to-galgadot:

She’s a dream coming true 💕💕

Reposted fromtosiaa tosiaa
7423 ba93 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
cathandcat
7630 a4df
cathandcat
1915 4ce9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaaliciaem aliciaem
cathandcat
6825 1737
Reposted fromkarahippie karahippie
cathandcat
6947 5295 500

May 20 2017

8345 e8cd 500
Reposted fromamatore amatore viaoxygenium oxygenium
cathandcat
Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viaoxygenium oxygenium
cathandcat
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów.  Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
cathandcat
1842 0dec 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamarisette marisette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl