Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

cathandcat
2649 eeff 500
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
cathandcat
2648 4ca8 500
Reposted bylisekchytrusekem82
cathandcat
8922 0221
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiieciuu miieciuu

June 19 2019

cathandcat
6150 2f27 500
Nie bądźcie głupi. #takmałojeszczewiesz
Reposted fromyannim yannim viablacksadcat blacksadcat
cathandcat
1797 569f
Reposted fromblueinsane blueinsane viaClary Clary

June 14 2019

cathandcat
Reposted frombluuu bluuu

June 11 2019

cathandcat
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viasupposedtobe supposedtobe
cathandcat
7777 d53d 500
cathandcat
3979 e6dc 500
Reposted fromslodziak slodziak viasyrena syrena
cathandcat
0340 a619 500
cathandcat
0337 cb16 500
Reposted byHopkinsinnocencja
cathandcat
0319 ea6d
Reposted byOnlyYellowcyelQlkasarkastycznaniskowostragan-ze-snamibecomingjanepseudooptymistkalisekchytrusekfoumy-lifepkz451
cathandcat
0313 4b06 500
Reposted bymoai moai

June 02 2019

cathandcat
cathandcat
9853 fe7e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamikmikmik mikmikmik
cathandcat
cathandcat
4598 6693 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaClary Clary

May 14 2019

cathandcat
9199 85d5
Reposted fromsavatage savatage viaviajero viajero
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
Fotografia nie mówi o tym, czego już nie ma, ale wyłącznie o tym, co z pewnością było. Ta subtelność jest jej wyznacznikiem. (...) Każde zdjęcie jest świadectwem istnienia.
— Roland Barthes La chambre claire
Reposted fromvaporous vaporous viacannellle cannellle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl