Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

6571 af1b 500
Reposted fromnudes nudes
cathandcat
5599 5d1d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatoniewszystko toniewszystko
cathandcat
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viainsomniia insomniia
cathandcat
5230 5b9a 500
Reposted byglamourista glamourista
cathandcat
5229 a39b 500
cathandcat
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viapodkreslajmnie podkreslajmnie
cathandcat
5151 e26d 500
Reposted bydzonyczekoladowysen
cathandcat
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaineednow ineednow
cathandcat
1157 fe4f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianezavisan nezavisan

June 23 2017

cathandcat
4150 467f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaglamourista glamourista
cathandcat
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
cathandcat
5682 20b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cathandcat

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


Reposted fromunmadebeds unmadebeds viairbjarbirb irbjarbirb
cathandcat
cathandcat
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu

June 19 2017

cathandcat
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaain ain
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
1277 ca7b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaviajero viajero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl